Artist Lyrics
 
 
Artist : Billy Idol
Song : Mony Mony
 
These lyrics are not available for printing.
 
 
Lyrics Powered by LyricFind
Written by : BLOOM, BOBBY/JAMES, TOMMY/ROSENBLATT, RICHARD/GENTRY, BO
Lyrics © EMI Music Publishing